Komplexné spracovanie účtovníctva pre Vašu firmu

ÚPLNE ONLINE


Jednoduché účtovníctvo


 • spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním, kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov

 • zaúčtovanie dokladov a vedenie peňažného denníka

 • evidencie pohľadávok a záväzkov

 • evidencie DPH, sociálneho fondu, krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov

 • vedenie skladovej evidencie, príprava podkladov k inventarizácii

 • spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov FO, k dani z motorových vozidiel

 • spracovanie riadnej (príp. mimoriadnej) účtovnej závierky a spracovanie uzávierkových výkazov (výkaz ziskov a strát výkaz o majetku a záväzkov)

 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch

Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním, kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov

 • zaúčtovanie dokladov a vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie

 • evidencie pohľadávok a záväzkov

 • evidencie krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov

 • vedenie skladovej evidencie, príprava podkladov k inventarizácii

 • spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov PO, k dani z motorových vozidiel

 • spracovanie riadnej (príp. mimoriadnej) účtovnej závierky a spracovanie uzávierkových výkazov (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky vrátane výkazu cash-flow)

 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch

Mzdové účtovníctvo

 • výpočet miezd podľa evidencie dochádzky

 • vyhotovenie výplatných listín

 • vedenie mzdových listov

 • spracovanie mesačných výkazov do poisťovní

 • vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane

 • vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde

 • ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 • vystavenie zápočtového listu

 • vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti

SUFIDO Služby

 • daňová optimalizácia

 • bezplatné poradenstvo pre našich klientov

 • reporting na základe požiadaviek
 • príprava podkladov pre banky